Adatvédelmi nyilatkozat


Adatvédelemi irányelvek és adatkezelés

 • A Luxfunk.com weboldalon az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • A kezelt adatok köre: név, nicknév, e-mail cím, dátum és időpont, a fórumnál/vendégkönyvnél az üzenet tárgya, szövege, továbbá az érintett által megadott egyéb személyes adatok.
 • Az adatok törlésének határideje: a regisztrációjának törlésével azonnal.
 • A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
  postai úton a 1182 Budapest, Kétújfalu u. 58. címen, e-mail útján az info@luxfunk.com címen.
 • Az adatkezelés nyilvántartási száma: folyamatban…
 • E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről Luxfunk.com az adat felvételekor ad tájékoztatást.
 • Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Szolgáltatót.
 • Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 • A Szolgáltató a felhasználók által átadott, a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli.
 • A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.
 • A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. A megadott adatok többségének módosítását a Luxfunk.com weboldalon el lehet végezni.
 • A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.
 • A Felhasználókról a Szolgáltató ezen felül csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a Szolgáltatások fejlesztése és fenntartása érdekében, illetve piackutatási célokra használ fel.
 • A Felhasználó beleegyezése nélkül a Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat nem kapcsolja össze, és azokat harmadik személy részére sem az felhasználási feltételek időbeli hatálya alatt, sem annak visszavonását követően nem adja át, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé.
 • A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.
 • A Luxfunk.com weboldalon külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.
 • A Szolgáltató az adatfelvétel során a felhasználókat megfelelően tájékoztatja, és minden esetben lehetőséget biztosít a Felhasználók számára, hogy személyes adataik felhasználását megtiltsa. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy személyes adataik felhasználásának megtiltása esetén bizonyos szolgáltatások nem, vagy csak korlátozottan érhetők el.
 • A Szolgáltató minden eszközzel köteles védeni az általa tárolt adatok biztonságát, hogy ahhoz harmadik személy jogosulatlanul ne férjen hozzá, valamint az általa létrehozott Szellemi alkotások értéke ne sérüljön. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozza.
 • Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 • Szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a Felhasználót írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, Szolgáltató köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató előző pontban meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – e törvény szerint bírósághoz fordulhat.
 • Szolgáltató a Felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 • Felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 • Az adatkezelő adatai, elérhetősége: Marek-Medic Kft., 1182 Budapest, Kétújfalu u. 58.